Disclaimer - Ludo van der Eijken
  • Al 33 jaar uw makelaar

Disclaimer

Al 30 jaar in het vak

Al 30 jaar in het vak

Al 30 jaar in het vak

Zoek in onze woningen

LUDO VAN DER EIJKEN DISCLAIMER

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Ludo van der Eijken makelaardij o.g. te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Ludo van der Eijken makelaardij o.g.-site.Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Ludo van der Eijken makelaardij o.g. aan de samenstelling van de Ludo van der Eijken makelaardij o.g.-site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de Ludo van der Eijken makelaardij o.g.-site die afkomstig zijn van derden.

De informatie op de Ludo van der Eijken makelaardij o.g.-site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Ludo van der Eijken makelaardij o.g. en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de Ludo van der Eijken makelaardij o.g.-site en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.Ludo van der Eijken makelaardij o.g. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Ludo van der Eijken makelaardij o.g. gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Ludo van der Eijken makelaardij o.g. een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Ludo van der Eijken makelaardij o.g. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.Ludo van der Eijken makelaardij o.g. kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail berichten en/of online formulieren of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Ludo van der Eijken makelaardij o.g. zal bij, naar haar oordeel gebleken, misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde rechter.

Wij nemen contact met u op!